Agioreserve | Wat is de betekenis? | Kom er hier direct achter!

Dec 30, 2020 | Boekhouder

Binnen de wereld van de financiële administratie kan er worden vastgesteld dat de term agioreserve zeer belangrijk is. Zowel voor besloten vennootschappen als voor naamloze vennootschappen geldt dat zij over een zogenaamde agioreserve op de balans kunnen beschikken.

Voor heel wat van deze partijen geldt evenwel dat ze zich niet bewust zijn van wat dit nu precies inhoudt. Wil jij ook graag de vraag: ‘wat is agioreserve’ beantwoord zien? Dan kan de onderstaande informatie jou daar beslist bij helpen!

Wat is agio en de betekenis?

De agioreserve maakt deel uit van het eigen vermogen waar een vennootschap over beschikt. Ze ontstaat op het ogenblik dat er meer geld in de vennootschap wordt gestort dan de nominale waarde waar de aandelen over beschikken. Met andere woorden, de aandelen worden uitgegeven boven pari. Dit betekent dat er sprake is van een uitgifte boven de nominale waarde.

Hoeveel die meerwaarde precies zal bedragen is geheel afhankelijk van de situatie in kwestie. Eigenlijk geldt voor de nominale waarde, waar aandelen over beschikken, dat ze hetzelfde is als de waarde die in de statuten staat opgenomen. Het gaat hierbij met andere woorden niet om de koers waartegen de aandelen worden verhandeld op de beurs.

Het is mogelijk dat er op een zeker ogenblik een beurswaarde ontstaat die een stuk meer bedraagt dan de nominale waarde is. Mocht een bedrijf er dan vervolgens voor kiezen om nieuwe aandelen uit te geven is de kans groot dat dit gebeurt tegen een prijs die zich ergens rond de actuele beurswaarde bevindt. Het verschil waarvan sprake is tussen de uitgifteprijs enerzijds en de nominale waarde van het aandeel noemen we de agioreserve.

Hoe de agioreserve uitkeren?

De agio reserve wordt op de balans opgenomen als een aparte post. Niet zelden wordt er in de praktijk voor gekozen om dit bedrag aan te wenden op het ogenblik dat er bijvoorbeeld een dividend moet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Vanuit bedrijfseconomisch standpunt is er eigenlijk geen sprake van een verschil tussen de agio reserve en de andere reserves die er bestaan. Specifiek voor de situatie in Nederland geldt dat voor de belastingherziening in het jaar 2001 een uitkering van aandelen niet onder de inkomstenbelasting viel. Deze regel was evenwel niet altijd van toepassing.

Een uitzondering was bijvoorbeeld de situatie waarin er sprake was van een overname van een andere NM door het omruilen van aandelen. In de belastingwetgeving die tegenwoordig van kracht is beschikt de agio reserve eigenlijk niet langer over een speciale betekenis.

Is agioreserve vrij uitkeerbaar?

De agioreserve is een reserve die in de praktijk inderdaad vrij uitkeerbaar is. Er kan evenwel ook voor worden gekozen om de agio om te zetten in aandelenkapitaal. In principe omvat agio dus alle stortingen die gebeuren door aandeelhouders zonder dat er daarvoor aandelen worden uitgegeven. Let op, deze kapitaalstortingen hebben een informeel karakter omdat ze niet wettelijk geregeld zijn. Enkele situaties waarin de stortingen onder agio vallen zijn met name:

  • Wanneer een aandeelhouder bepaalde verliezen weg wil poetsen;
  • Op het ogenblik dat een aandeelhouder een lening kwijtscheldt;

Voor onbelast agio uitkeren gelden overigens ook strikte voorwaarden. Zo dient de algemene vergadering van aandeelhouders tot een terugbetaling van de agio hebben besloten. Bovendien moet het bestuur van de vennootschap het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders goedkeuren.

Bij een wijziging van de statuten dient de agio omgezet te worden in aandelenkapitaal. De nominale waarde van de aandelen zal daarna met een gelijk bedrag aan de terugbetaling worden verminderd.

Hoe een lening omzetten in agio?

Voor heel wat werkmaatschappijen geldt dat ze worden gefinancierd door een bepaalde moedermaatschappij. De moedermaatschappij heeft er voor gekozen om een lening te verstrekken aan de dochter. Dit moet er voor zorgen dat de dochteronderneming in staat wordt gesteld om de vooropgestelde ondernemingsdoelstellingen te bereiken.

De lening zal in dit geval aangemerkt worden als een vorm van vreemd vermogen. Het kan in de praktijk wenselijk zijn om een ontvangen krediet van de moeder om te zetten in agio. Op deze manier is het immers mogelijk om de eigen vermogens positie waar de dochteronderneming over beschikt te versterken.

Het vreemde vermogen zal in de bovenstaande situatie worden omgezet in eigen vermogen of agio. Dit besluit kan op eender welk ogenblik worden genomen zonder dat er een notariële akte voor is vereist. Let wel, het gaat hierbij wel steeds om een besluit welke door de Algemene Vergadering als dusdanig genotuleerd zal moeten worden.

De journalisering waarvan sprake is bij de dochteronderneming is eigenlijk zeer eenvoudig. De lening zal namelijk worden gedebiteerd of afgelost terwijl de agioreserve zal worden gecrediteerd. Voor de moedermaatschappij geldt op haar beurt dat de lening voor uitstaand geld zal afnemen terwijl de waarde van het dochterbedrijf zal stijgen.

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s