Disclaimer Boekhoudpakket-vergelijken.nl

Disclaimer boekhoudpakket-vergelijken.nl

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via boekhoudpakket-vergelijken.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Boekhoudpakket-vergelijken.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan boekhoudpakket-vergelijken.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

boekhoudpakket-vergelijken.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws)artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van boekhoudpakket-vergelijken.nl. Boekhoudpakket-vergelijken.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze website, waaronder maandelijkse prijzen, antwoorden op vragen, functionaliteiten en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Boekhoudpakket-vergelijken.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Boekhoudpakket-vergelijken.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Wij stellen het op prijs indien onjuistheden op deze website aan ons worden gemeld: info@jr-media.nl

Welke diensten biedt boekhoudpakket-vergelijken.nl aan

JR Media is een onafhankelijke intermediair met een vergelijkingssite voor boekhoudprogramma’s en boekhouders. Op boekhoudpakket-vergelijken.nl kun je gratis boekhoudprogramma’s en boekhouder offertes onafhankelijk met elkaar vergelijken. Je maakt zelf, op basis van de door jou gekozen gegevens en de daarbij horende resultaten, een keuze voor een aanbieder en product. Daarnaast bieden we je handige achtergrond informatie over boekhouden.

Boekhoudpakket-vergelijken.nl biedt geen advies

Boekhoudpakket-vergelijken.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de berekeningen en vergelijkingen zijn gebaseerd op de gegevens welke door jou worden ingegeven. Omdat wij geen persoonlijk advies geven, ben je zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door jou gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn. Dit is in je eigen belang.