Matchingbeginsel | Wat is het precies? | Lees hier de informatiegids en kom er snel achter!

Jan 25, 2021 | Boekhoudpakketten

Het matchingbeginsel is één van de absolute basisbeginselen die toegepast dienen te worden bij het opstellen van een jaarrekening. Op het ogenblik dat de jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant wordt er steevast gecontroleerd of het matchingbeginsel correct is toegepast of niet.

Dit lijkt in eerste instantie vrij ingewikkeld, maar eigenlijk is dit één van de absolute basisprincipes van het boekhouden. Is het voor jou toch niet helemaal duidelijk wat het matching principe exact inhoudt en wil je dat graag ontdekken? Verdiep je dan zeker even in de onderstaande informatie.

Wat is het matchingbeginsel precies? 

Het matchingbeginsel stelt eigenlijk dat gerelateerde kosten en opbrengsten allebei binnen dezelfde periode verwerkt dienen te worden. De kosten zullen dus met andere woorden gematcht worden met het ogenblik waarop ze opbrengsten realiseren. Dit heeft als gevolg dat uitgaven nog niet als kosten aangemerkt worden op het ogenblik dat ze nog niet als opbrengsten zijn geregistreerd.

In de praktijk wordt er wat dit betreft ook gesproken over period matching en over product matching. Respectievelijk staan deze begrippen voor het matchen van opbrengsten en kosten aan de juiste periode en aan de gebeurtenis die verband houdt met het goed.

Product matching 

Het matching principe bestaat dus eigenlijk uit twee verschillende onderdelen. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen enerzijds de product matching en anderzijds de period matching.

  • Voor product matching is het zo dat uitgaven aan de goederen worden toegerekend. Dit betekent dat pas op het ogenblik dat er een verkoop plaatsvindt de kosten uit de voorraad zullen worden omgeboekt naar de resultatenrekening.

Een bekend voorbeeld die we op dit vlak kunnen aanhalen is het moment waarop er sprake is van een verwerking van voorraden. Voorraden kunnen in principe slechts worden geboekt naar de resultatenrekening op het ogenblik dat ze ook echt zijn verkocht.

Op het moment dat de voorraden worden ingelegd door de onderneming is het immers zo dat ze nog geen echte impact hebben. Dit betekent overigens niet dat ze niet in de balans zijn terug te vinden. Eventueel kunnen ze ook worden afgewaardeerd.

Period matching 

Voor period matching geldt dat de uitgaven worden toegerekend aan de specifieke periode waar ze betrekking tot hebben. Voor deze uitgaven geldt dat ze op de balans terecht zullen komen op het ogenblik dat ze zijn aangeschaft.

Dit gezegd hebbende is het zo dat ze pas later in de resultatenrekening als kost zullen worden opgenomen. Het bekendste voorbeeld op dit vlak vormen de afschrijvingen voor uitgevoerde investeringen.

De uitgave die wordt gemaakt voor bijvoorbeeld het kopen van vastgoed mag nog niet direct als kost worden verwerkt. Volgens het matchingbeginsel moet ze dan ook jaar na jaar verder worden afgeschreven. Dit zorgt er voor dat de uitgave over verschillende periodes zal worden gespreid.

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s